izmir bayrak Size bir telefon kadar yakınız
0532 272 41 88
Dil Seçin
trİzmir bayrak, İzmir bayrak satışı, www.izmirbayrak.gen.tr

Okul Tören Bayrak ve Flamaları

Anasayfa » Okul Tören Bayrak ve Flamaları

Okul Tören bayrak ve flamaları : Okulların bayrak ve flama imalatını karşılayan firmamız okul bayrakları, okul flamaları, okul tören direkleri ve okul taşıma bayrak direğinin aparatlarını imalatını ve üretimini yapmaktadır. Okul flama ve bayrakları için bizimle iletişime geçiniz. Okul bayrak ve flamaların milli eğitim bakanlığın okullar için yayınlamış olduğu bayrak ve flama genelgesine uygun şekilde okul bayrak ve flama imalatları yapılmaktadır. Okullar için tüm bayrak ve flama çeşitlerinin karşılayan ilk ve tek bayrak firması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
OKULLARIN GEÇİT TÖRENİN BAYRAK FLAMA YÖNERGES İ
Tebliğler
Dergisi
: MAYIS
2009/2620
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî/özel
örgün ve yaygın eğitim okul/kurumlarının Ulusal Bayram, resmî bayramlar, Atatürk günleri ve mahallî
kurtuluş günlerindeki geçit töreni uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün ve yaygın eğitim
okul/kurumlarının Ulusal Bayram, resmî bayramlar, Atatürk günleri ve mahallî kurtuluş günlerindeki geçit
töreni uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 19/3/1981 tarihli ve 17284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2429
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 17/3/1985 tarihli ve 18697 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Bayrağı Tüzüğü, 1/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve
Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Atatürk günleri: Atatürk’ün il, ilçe ve diğer yerleşim birimlerine yaptığı ziyaret ve gezi tarihlerinin
yıl dönümü olan günleri,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Boru trampet takımı yöneticisi: Boru trampet takımını ve seslendirdiği yürüyüş ritmini elindeki asa
ile yöneten öğrenciyi,
ç) Geçit töreni: Bir topluluğun özel günlerde belli bir yerden düzenli bir biçimde geçişini,
d) Kutlama komitesi: İl ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik
ve Spor Bayramı kutlamalarını gerçekleştirmek amacıyla mülki idare amirinin başkanlığında oluşturulan
komiteyi,
e) Mahalli kurtuluş günü: Mahallin kurtuluş tarihinin yıl dönüm gününü,
f) Okul/kurum flaması: İki farklı şekilde tasarlanmış olan; ön yüzü Türk Bayrağı renginde, ön yüzün
göndere temas eden üst köşesinde Bakanlığın amblemi ve siyah renkte temel büyük harflerle yazılı
okul/kurumun adı, kuruluş tarihi, arka yüzünde Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nde Pantone
numaraları belirtilen Bakanlığın flama rengini temsil eden açık mavi renk ile okul öncesi eğitim kurumlarında
pembe, ilköğretim kurumlarında mavi, ortaöğretim kurumlarında sarı, çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında
ise yeşil renkte dik üçgen şeklinde paylaşımlı olarak yer alan boyu 150 cm, eni 100 cm, ön ve arka yüzü
dikdörtgen şeklinde atlas kumaştan imal edilen tanıtım bayrağını,
g) Resmî bayramlar: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı ile Zafer Bayramını,
ğ) Seyyar bayrak direği: Törenlerde bayrak taşımak için kullanılan; çevresi 11 cm, uzunluğu 250 cm,
tepesinde krom, nikel veya pirinç metalden alem bulunan, koyu maun renkte ahşap, demir veya benzeri
metal malzemeden yapılmış direği,
h) Seyyar direkle taşınan tören Bayrağı: Türk Bayrağı Tüzüğünün 3’ üncü maddesinde belirtilen
kumaşlardan yapılan, eni 150 cm, boyu 225 cm uzunluğunda olan Türk Bayrağını,
ı) Seyyar flama direği: Çevresi 11cm, uzunluğu 200 cm olan ve tepesinde alem bulunmayan krom,
nikel veya pirinç metal kaplama tepeliği bulunan, koyu maun renkte ahşap, demir veya benzeri metal
malzemeden yapılmış direği,
i) Taşıma askısı: Sol omuzdan çapraz olarak bele inen, seyyar bayrak direği veya seyyar flama
direğini taşımada kullanılan hamaylıyı,
j) Teknik komite: İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tören ve gösterilerini hazırlamak ve gerçekleştirmek üzere il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince önerilen, mülki idare amiri tarafından onaylanan öğretmen ve teknik elemanlardan
oluşan kurulu,
k) Tepelik: Seyyar flama direğinin tepesine takılan krom, nikel veya pirinç malzemeden yapılmış
metal aksamı,
l) Tören yöneticisi: Koordinasyonu Bakanlığımıza verilen bayram kutlamalarının, programa göre
akışını sağlamak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önerilen, mülki idare amiri tarafından onaylanan
teknik komitede görevli beden eğitimi öğretmenini,
m) Ulusal Bayram: Cumhuriyet Bayramını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tören Yöneticisinin Görevleri, Tören Düzeni , Geçit Töreni ve Selamlama
Tören yöneticisinin görevleri
MADDE 5- (1) Tören yöneticisi;
a) Bayramın başlama saatinden bitiş saatine kadar kutlama komitesince kesinleşen program akışını
takip eder.
b) Törene katılan okulları, Bayrak, flama, boru trampet takımları ile diğer kurum ve kuruluşları tören
alanında programa göre düzenler.
c) Tören alanında gerekli ilk yardım tedbirlerinin alınmasını sağlar.
Tören düzeni
MADDE 6- (1) Törene katılacak okullar, tören alanının konumuna göre tören düzeni alırlar.
Tören duruşunda;
a) Okullar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramında
teknik komite tarafından belirlenen esaslara göre tören alanında yerlerini alırlar.
b) Okullar arasında üç adım aralık bulunur.
c) Bayram kutlaması için protokol mensupları öğrenci grubuna yaklaşınca; Tören yöneticisi, “Hazır ol,
Dikkat, sağa/sola bak.” komutunu verdikten sonra “Sayın valim/kaymakamım gruplar törene hazırdır. Arz
ederim.” şeklinde takdimini yapar.
ç) Öğrenciler, bayramı kutlayan protokol mensuplarını karşılarına gelinceye kadar hazır ol duruşta
başları ile takip eder; vali/kaymakamın, “………bayramınız kutlu olsun.” seslenişine hep birlikte ve yüksek
sesle “Sağ ol.” şeklinde karşılık verirler.
d) Tören yöneticisi, kutlamanın bitmesi ve protokol mensuplarının şeref tribününde yerini almasından
sonra “İstiklal Marşı. Hazır ol. Dikkat!” komutunu verir. İstiklal Marşı’nın bitimini takiben “Rahat.” komutu ile
öğrenciler rahat duruşa geçerler. Bu komutla seyyar bayrak direği ve seyyar flama direğini tutan
öğrencilerde direkleri taşıma askısından çıkararak, alt uçları yere değecek şekilde sağ elle tutarlar.
e) Tören duruşu, İstiklal Marşı, geçit töreni ve çelenk sunma törenlerinde seyyar bayrak direği ile
seyyar flama direkleri taşıma askısında takılı bulundurulur.
Geçit töreni
MADDE 7- (1) Koordinasyon görevi Bakanlığımıza verilmiş bayramlarda; ilköğretim, ortaöğretim
okulları, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri geçit töreninde aşağıda
belirtilen şekilde sıralanır.
a) Tören yöneticisi,
b) Bayrak grubu,
c) Flama grubu,
ç) Teknik komite,
d) İzci grubu,
e) Gösteri grupları,
f) Halk oyunları grubu,
g) İlköğretim ve ortaöğretim okulları; kuruluş tarihine, aynı olması durumunda ise alfabetik sıraya
göre,
ğ) Askerî lise ve polis koleji grubu,
h) Üniversiteler; kuruluş tarihine, tarihlerin aynı olması durumunda ise alfabetik sıraya göre,
ı) Kutlama komitesince törene katılması uygun bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlar,
(2) Teknik komite, Ulusal Bayram, resmî bayramlar, Atatürk günleri ve kurtuluş günlerindeki geçit
töreninde öğrencilerin yaş grubu ve gösteri sırasını dikkate alarak (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışındaki
sıralamada değişiklik yapabilir.
(3) Tören yöneticisi, “Geçit töreni. Hazır ol. Yerinde say. Marş!” komutu verir. Bu komutla bayrak,
flama ve öğrenci grupları ile boru trampet takımının tertip almasından sonra “ İleri marş!” komutu vererek,
bayrak grubunun önünde geçit törenini gerçekleştirir.
(4) Geçit töreninde gruplar arasında altı adım aralık bulunur. Grup sorumluları, arkasındaki grubunun
ön sırasının üç adım önünde yürür.
(5) Geçit törenlerinde sıra genişliği yürüyüş alanının durumuna göre 4 ile 10 arasında sayıda kişiden,
sıra derinliği ise 10 kişiden oluşur.
Geçit töreninde selamlama
MADDE 8- (1) Geçit töreninde selamlama; protokol mensuplarının yer aldığı şeref tribünü önündeki
yürüyüş güzergâhının kırmızı işaret levhalarıyla başlangıç ve bitimi belirlenen bölümünde aşağıda belirtilen
şekilde gerçekleştirilir:
a) Tören yöneticisi: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında diz çekip kolları
sallamadan uygun adımla yürür ve şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını
başlarıyla ve bakışlarıyla takip ederek,
b) Bayrak grubu: Taşıma askısına takılı seyyar bayrak direğini, sağ el baş hizasında dirsekten 90
derece bükülü olarak içten, sol el kemer hizasında dıştan, dik olacak şekilde tutarak,
c) Flama grubu: Taşıma askısına takılı seyyar flama direğini, sağ el baş hizasında dirsekten 90 derece
bükülü olarak içten, sol el kemer hizasında dıştan tutarak, direğin öne eğilmesi şeklinde,
ç) Teknik komite üyeleri ve diğer görevli öğretmenler: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş
güzergâhında, diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürürken, şeref tribününde geçit törenini ayakta
kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışlarıyla takip ederek,
d) Grup sorumlusu izci lideri: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında diz çekip kolları
sallamadan uygun adımla yürürken, şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını
başlarıyla ve bakışlarıyla takip ederek izci selamı veya keple izci selamı verir. İzci liderleri ise kız ve erkek
öğrencilerde belirtildiği gibi,
e) Kız öğrenci grupları: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında ayak parmakları
önce, taban sonra yere değecek şekilde, kolları sallayarak uygun adımla yürürken, sıraların sağ başındakiler
ileri bakarak; diğerleri ise şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla
ve bakışıyla takip ederek,
f) Erkek öğrenci grupları: Kırmızı işaret levhaları arasında yürüyüş güzergâhında diz çekip, kolları
sallayarak uygun adımla yürürken sıraların sağ başındakiler ileri bakarak, diğerleri ise şeref tribününde geçit
törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışıyla takip ederek,
selamlar.
Boru trampet takımının geçit töreni ve selamlaması
Çeşitli ve Son Hüküml er
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11- (1) Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.